Balıkçıl Kuşlarını Fotoğraflamak için ülkemizde hiç zorluk çekmeyeceksiniz. Yeter ki isteyin. Doğa harikası şeklinde nitelendirebileceğim balıkçıl kuşları, ülkemiz coğrafi konumu sebebi ile oldukça fazla görülen bir tür. Bu kuş­la­rı­nın boy­la­rı ge­nel­lik­le 100,110 cm olur­ken, di­ğer bir­kaç ba­lık­çıl tür­le­rin­de bu de­ğer­ler de­ği­şik­lik gös­te­rir. Bu tür­le­rin ge­nel­lik­le ka­nat açık­lık­la­rı yay şek­lin­de­dir. Fark­lı […]

Balıkçıl Kuşlarını Fotoğraflamak için ülkemizde hiç zorluk çekmeyeceksiniz. Yeter ki isteyin.

Doğa harikası şeklinde nitelendirebileceğim balıkçıl kuşları, ülkemiz coğrafi konumu sebebi ile oldukça fazla görülen bir tür.

Bu kuş­la­rı­nın boy­la­rı ge­nel­lik­le 100,110 cm olur­ken, di­ğer bir­kaç ba­lık­çıl tür­le­rin­de bu de­ğer­ler de­ği­şik­lik gös­te­rir. Bu tür­le­rin ge­nel­lik­le ka­nat açık­lık­la­rı yay şek­lin­de­dir. Fark­lı ad­lar­la ad­lan­dı­rıl­ma­la­rı­nın ne­den­le­ri, renk­le­ri, ga­ga ya­pı­la­rı ve ayak uzun­luk­la­rı ile üre­me dö­ne­mi hak­kın­da­ki çe­şit­li­lik­le­rin­den do­la­yı mey­da­na ge­lir. Ba­lık­çıl is­mi­ni al­ma­la­rı­nın en bü­yük se­bep­le­rin­den bi­ri de, us­ta ba­lık av­cı­sı ol­ma­la­rı­dır. Ba­lık­çıl kuş­la­rı Be­yaz, Bü­yük, Gri, Er­gu­va­ni, Ala­ca ve bun­la­rın dı­şın­da bir­kaç çe­şi­di ile ba­lık­çıl­lar fa­mil­ya­sı­nı oluş­tu­rur­lar. Tür­ki­ye ve bir­çok ül­ke­nin ge­ne­lin­de ra­hat­lık­la göz­lem­le­ne­bi­len bu tür­ler, do­ğa ha­ri­ka­sı ola­rak ni­te­len­di­ri­lir­ken, ge­nel­lik­le sığ su­lar­da, de­re ve göl ke­nar­la­rın­da, su­yun az ol­du­ğu yer­ler­de ya­şar ve bes­le­nir­ler. Su ke­nar­la­rın­da bu­lun­ma ne­den­le­ri­nin en ba­şın­da, bes­len­me şe­kil­le­ri ge­lir­ken, ba­lık, am­fi­bi­ler, ka­buk­lu­lar ve bö­cek­ler gi­bi kü­çük hay­van­lar ana be­sin mad­de­le­ri­dir. Av­lanırken, su­yun için­de kı­pır­da­ma­dan ses­siz­ce du­ra­rak, su­yun al­tın­dan ba­lık geç­me­si­ni bek­ler ve fark et­tik­le­rin­de tek bir ham­le ile ba­lı­ğı ga­ga­la­rı ile ya­ka­lar­lar. Ki­mi ak­ro­ba­si se­ver olan­lar da, uçar­ken te­pe­den gör­dü­ğü ba­lı­ğı av­la­mak için su­ya doğ­ru de­rin bir ini­şe ge­çe­rek tek bir ham­le­de ba­lı­ğı av­la­ma­ya ça­lı­şır.

Ba­lık­çıl­la­rı göz­lem­le­mek ya da fo­toğ­raf­la­rı­nı çek­mek is­te­yen­le­re;

Di­ğer kuş tür­le­ri­ne gö­re bi­raz da­ha ür­kek olan bu tür­le­ri fo­toğ­raf­la­mak da bir o ka­dar ça­ba ge­rek­ti­rir.

Boy­dan, göz, ka­nat ve tüy de­tay­la­rı­nın bu­lun­du­ğu fo­toğ­raf­la­rı­nı çek­mek is­ter­se­niz, ka­muf­laj al­tı bek­le­yiş­ler şart. Çek­mek is­te­di­ği­niz tü­rün ner­de bes­len­di­ği ve han­gi böl­ge­de bu­lun­du­ğu­nu be­lir­le­dik­ten son­ra, çe­kim nok­ta­sı­nı ayar­la­yıp, uy­gun ışık ko­şul­la­rı be­lir­le­ne­cek ve ka­muf­la­jı ku­ra­cak­sı­nız. So­nuç ola­rak, ür­kek ve çe­kim­ser bir kuş ol­du­ğu için si­zi gör­dü­ğü an­da uça­cak ve siz ona ba­ka­ma­dan uzak­la­ra gi­de­cek­tir. Bu türden ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­şa­mak is­te­mi­yor ve ba­şa­rı­lı fo­toğ­raf çek­mek is­ti­yor­sa­nız; Fotoğraf makinesi ve lens ikilisine etkin bir şekilde hakim olmalısınız. Ka­muf­laj için­de sa­at­ler sü­ren bek­le­yiş­ler so­nu­cu bir an­da, siz onu fark et­me­den ge­lip önü­nü­ze ko­na­bi­lir ve ra­hat­lık­la göz de­ta­yı­nı ala­bi­lir­si­niz. O an­da eg­zer­siz ya­pa­rak ken­di­ni­zi ge­liş­tir­miş ol­ma­nın ver­di­ği ol­gun­luk­la, dek­lan­şö­re he­ye­can­lan­ma­dan ba­sa­bil­me­li­si­niz. Çün­kü o an de­di­ği­miz, bel­ki 3 bel­ki 5 sa­ni­ye sü­re­bi­lir. Her ne ka­dar ka­muf­la­ja gir­miş, fark edil­mez ol­du­ğu­nu­zu san­sa­nız da, on­lar ora­da bir ga­rip­lik ol­du­ğu­nun far­kın­da ola­cak, kı­sa za­man­da ora­dan uzak­la­şa­cak­lar­dır. İyi bir do­ğa fo­toğ­raf­çı­sı bu anı as­la ka­çır­ma­ma­lı!

Göz­lem­le­mek için

Ba­lık­çıl­ türlerinin bol bu­lun­duk­la­rı böl­ge­le­rin ba­şın­da Kuş Cen­net­le­ri gel­mek­te­dir. Ül­ke­miz­de Kuş Cen­net­le­ri’ne Kuş Göz­lem Ku­le­le­ri ya­pıl­mış ve göz­lem­le­mek için kü­çük ku­lü­be­ler in­şa edil­miş­tir. Ya­nı­nız­da gö­tü­re­bi­le­ce­ği­niz dür­bü­nü­nüz­le ra­hat­lık­la iz­le­ye­bi­lir ve gün içer­isi ha­re­ket­le­ri­ni göz­lem­le­ye­bi­lir­si­niz. Uzak­tan ve te­dir­gin et­me ris­ki ol­ma­dan iz­le­ye­ce­ği­niz için çe­şit­li dav­ra­nış­la­rı­na ta­nık­lık eder­ken, Kuş Cen­net­le­ri’n­de bu­lu­nan ka­fe­ler­de ça­yı­nı çe­bi­lir­si­niz.

Balıkçıl Kuşları hakkında bilgi ve Fotoğraflarını çekebilmek için Bölüm.2 tıklayabilirsiniz.

Ül­ke­miz­de gö­rül­dü­ğü böl­ge­ler

Özel­lik­le An­ka­ra yö­re­sin­de bu­lu­nan Nal­lı­han Kuş Cen­ne­ti’nde ne­re­dey­se tüm ba­lık­çıl tür­le­ri­ni gör­me im­ka­nı­na eri­şe­bil­mek müm­kün­dür. Bu­nun ya­nın­da İz­mir Ge­diz Del­ta­sı’n­da bu­lu­nan Kuş Cen­ne­ti, Ada­na Gök­sü Del­ta­sı, Kiremit­li Kuş Cen­ne­ti, Man­yas Kuş Cen­ne­ti ve Enez’de bu­lu­nan Kuş Cen­net­le­rin­de ra­hat­lık­la göz­lem­le­ye­bi­lir ve de fo­toğ­raf­la­rı­nı çe­ke­bi­li­r­si­niz.

About the author

“Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz´´ Hz. Muhammed (s.a.v)