İstanbul’da bir kuş cenneti Riva Ül­ke­miz, coğ­ra­fi ko­nu­mu se­be­bi ile bir­çok kuş tü­rü­ne ev sa­hip­li­ği ya­par­ken, önem­li göç yol­la­rı üze­rin­de bu­lun­ma­sın­dan do­la­yı eşi­ne az rast­la­nır kuş­la­rın zi­ya­ret ye­ri ola­rak da bi­lin­mek­te. Bu du­ru­mun so­nu­cu ola­rak bir­çok ili­miz­de Kuş Cen­net­le­ri ku­ru­lur­ken, de­ği­şik böl­ge­ler­de göz­lem is­tas­yon­la­rı ve kuş­la­rı ko­ru­ma sa­ha­la­rı ge­liş­ti­ri­li­yor. Bu […]

İstanbul’da bir kuş cenneti Riva

Ül­ke­miz, coğ­ra­fi ko­nu­mu se­be­bi ile bir­çok kuş tü­rü­ne ev sa­hip­li­ği ya­par­ken, önem­li göç yol­la­rı üze­rin­de bu­lun­ma­sın­dan do­la­yı eşi­ne az rast­la­nır kuş­la­rın zi­ya­ret ye­ri ola­rak da bi­lin­mek­te. Bu du­ru­mun so­nu­cu ola­rak bir­çok ili­miz­de Kuş Cen­net­le­ri ku­ru­lur­ken, de­ği­şik böl­ge­ler­de göz­lem is­tas­yon­la­rı ve kuş­la­rı ko­ru­ma sa­ha­la­rı ge­liş­ti­ri­li­yor. Bu böl­ge­le­rin ba­şın­da, İz­mir Kuş Cen­ne­ti, Kir­mit­li, Nal­lı­han ve Man­yas Kuş Cen­net­le­ri gös­te­ri­le­bi­lir­ken, bun­la­rın dı­şın­da, bel­ki de hiç keş­fe­dil­me­miş giz­li kuş cen­ne­ti sta­tü­sün­de olan­lar da gün yü­zü­ne çık­ma­ya baş­la­dı. Son za­man­lar­da bu yer­ler hak­kın­da­ki bil­gi­le­rin art­ma­sın­da­ki en bü­yük et­ken­le­ri, ge­li­şen tek­no­lo­ji ile ya­pıl­ma­sı ko­lay­la­şan kuş fo­toğ­raf­çı­lı­ğı ve bu alan­da ül­ke­mi­zin önem­li bir ko­nu­ma sa­hip ol­du­ğu­nun far­kı­na va­ran top­lum bi­rey­le­ri ola­rak ni­te­len­di­re­bi­li­riz. Bu sa­yı­mız­da, giz­li kal­mış kuş cen­ne­ti sta­tü­sün­de­ki yer­ler­den bir ta­ne­si­ni, İs­tan­bul’un he­men ya­nı ba­şın­da ko­num­la­nan, de­niz ve sa­hi­li ile ün­lü Ri­va ka­sa­ba­sı­nı ele al­dık. Bu ka­sa­ba, in­san­la­rın şeh­rin stres ve ka­la­ba­lı­ğın­dan uzak, kı­sa me­sa­fe içe­ri­sin­de bir ne­vi ta­til ama­cı ile zi­ya­ret­te bu­lun­duk­la­rı bir ta­til böl­ge­si. Tam bir do­ğa cen­ne­ti ola­rak da ni­te­len­di­re­bi­le­ce­ği­miz Ri­va, in­san­la­rı ağır­la­ma­sı­nın ya­nı sı­ra zen­gin ta­bi­at ve bit­ki ör­tü­sü ile de bir­çok can­lı tü­rü­ne ev sa­hip­li­ği yap­mak­ta. Sık yap­rak­lı or­man­la­rın çok­ça bu­lun­ma­sı se­be­bi ile me­me­li hay­van­la­rın da göz­lem­le­ne­bi­le­ce­ği bu böl­ge, özel­lik­le göç za­man­la­rın­da çe­şit­li kuş tür­le­ri­nin uğ­rak ye­ri ola­rak dik­kat çe­ki­yor. Do­ğa fo­toğ­raf­çı­la­rı ve kuş göz­lem­ci­le­ri, göç mev­sim­le­rin­de yak­la­şık bin­ler­ce ley­le­ğin Ri­va ye­şil­lik­le­ri­ne in­me­si, yaz ay­la­rın­da Arı kuş­la­rı­nın zi­ya­re­ti ve ba­har ba­şın­dan iti­ba­ren bir­bi­rin­den fark­lı ötü­cü kuş­la­rın bu­lun­ma­sı se­be­bi ile Ri­va’ya akın et­me­ye şim­di­den baş­la­dı bi­le.

Ri­va’da göz­lem­le­nen kuş tür­le­rin­den ba­zı­la­rı;
Uzun se­ne­ler­den be­ri, çe­kil­me­si zor yır­tı­cı­lar­dan de­re ke­nar­la­rın­da sık­lık­la göz­lem­le­nen ba­lık­çıl çe­şit­le­ri­ne ka­dar fark­lı kuş tür­le­ri­ni fo­toğ­raf­la­ya­bil­mek için çe­şit­li kuş tür­le­ri­nin bu­lun­du­ğu Ana­do­lu’nun dağ, ova ya da göl­le­ri­ne zi­ya­ret­te bu­lun­mak ge­re­kir­di. Bu se­bep­le kuş fo­toğ­raf­çı­la­rı bin­ler­ce ki­lo­met­re yol ya­par, gün­ler­ce kamp kur­mak zo­run­da ka­lır­dı. Sak­lı cen­net ola­rak ad­lan­dır­dı­ğı­mız ve son za­man­lar­da gün yü­zü­ne çı­kan Ri­va, İs­tan­bul­lu­la­ra ya­kın ol­ma­sı se­be­bi ve için­de ba­rın­dır­dı­ğı kuş tür­le­ri açı­sın­dan uzak yer­le­ri arat­ma­ya­cak ni­te­lik­le­riy­le ön pla­na çı­kı­yor. Özel­lik­le, su­lak alan­la­rın çok­lu­ğu, ye­şil va­di­le­ri, sık yap­rak­lı or­man­la­rı, zen­gin çe­şit­li­li­ğe sa­hip ta­bi­at ve bit­ki ör­tü­süy­le kuş­la­rın akı­nı­na uğ­ra­yan bu böl­ge, ade­ta sak­lı kal­mış bir kuş cen­ne­ti. Ri­va’da göz­lem­le­ye­bi­le­ce­ği­niz tür­le­rin ba­şın­da; Gri Ba­lık­çıl, Kü­çük Ak Ba­lık­çıl, Bü­yük Ak Ba­lık­çıl, Ya­lı Çap­kı­nı, Örüm­cek kuş­la­rı, Ley­lek­ler ve bir­çok ötü­cü­nün ya­nı sı­ra yır­tı­cı tür­de ad­lan­dır­dı­ğı­mız ?a­hin, Yı­lan Kar­ta­lı, Gök­do­ğan gi­bi kuş­lar da yer alı­yor.

Hem ta­til hem fo­toğ­raf
Ri­va, ai­le­niz­le bir­lik­te se­ya­hat ede­rek gü­zel bir haf­ta so­nu ge­çi­re­bi­le­ce­ği­niz, do­ğa­nın eş­siz, bü­yü­le­yi­ci gü­zel­li­ği ya­nın­da fo­toğ­raf çe­ki­le­bi­le­cek özel ve na­dir yer­ler­den bir ta­ne­si. Bu özel­lik­le­rin ya­nın­da di­ğer bir çe­ki­ci ta­ra­fı da eko­no­mik ol­ma­sı. Do­ğa ve kuş fo­toğ­raf­la­rı çe­ke­bil­mek için, uzak me­sa­fe­le­re git­mek zo­run­da olan fo­toğ­raf­çı­la­rın, İs­tan­bul’un ya­nı ba­şın­da bu­lu­nan Ri­va ka­sa­ba­sı­nı keş­fet­tik­ten son­ra ter­cih­le­ri­ni bu yön­de ya­pa­cak­la­rı­nı tah­min ede­bi­li­yo­ruz. Eğer siz de Ri­va’da kuş fo­toğ­ra­fı çek­mek is­ter­se­niz, sa­ba­hın ilk ışık­la­rın­da oto­mo­bi­li­ni­zin için­de bu­lu­na­rak, de­re ke­nar­la­rı, bü­yük düz­lük­ler ha­lin­de gö­rü­len ye­şil­lik­ler ve as­falt bo­yun­ca bu­lu­nan te­le­fon di­rek­le­riy­le, çit baş­la­rı­nı göz­lem­le­me­niz ye­ter­li ola­cak­tır. Ya­nı­nız­da 300mm den az ol­ma­mak kay­dı ile bir te­le­ob­jek­ti­fi­niz, göz­lem için mut­la­ka bir dür­bü­nü­nüz ol­ma­lı. Da­ha da özel fo­toğ­raf­lar üret­mek, eşi­ne az rast­la­nır tür­le­ri fo­toğ­raf de­po­nu­za ek­le­mek is­ter­se­niz, bir iki gün böl­ge içe­ri­sin­de göz­lem ya­pıp ka­muf­laj plan­la­rı kur­ma­lı­sı­nız. Ön­ce­ki ya­zı­la­rı­mız­da ka­muf­laj hak­kın­da de­tay­lı bil­gi­le­re de­ğin­miş­tik. Bu­ra­dan edi­ne­ce­ği­niz bil­gi­ler doğ­rul­tu­sun­da bi­raz pra­tik ve ça­bay­la, kuş fo­toğ­ra­fı çek­mek hiç ol­ma­dı­ğı ka­dar mas­raf­sız ve ya­pı­la­bi­lir ola­cak­tır. Ta­bi her şe­yin ba­şın­da ‘bil­gi, sa­bır ve fo­toğ­raf ekip­man­la­rı­nı­zı iyi ta­nı­mak ve kul­lan­mak’ ge­rek­ti­ği­ni de söy­le­me­den ede­me­ye­ce­ğiz.

Fark­lı tür­le­ri fo­toğ­raf­la­ya­bi­le­ce­ği­niz bir son­ra­ki kuş cen­ne­ti du­ra­ğı­mı­za ka­dar hoş­ça­ka­lın…

Volkan AKGÜL

About the author

Fotoğraf sevgi işidir. Sevgi ise paylaşmaktır. Fotoğraf adına zamanla edindiğim tüm bilgileri içtenlikle paylaşmak için buradayım. Unutmayalım, fotoğrafta kurallar, birer yasa değildir! Sanatımızı oluşturacak temel taşlardır.