İstanbul’da bir kuş cenneti Riva Ül­ke­miz, coğ­ra­fi ko­nu­mu se­be­bi ile bir­çok kuş tü­rü­ne ev sa­hip­li­ği ya­par­ken, önem­li göç yol­la­rı üze­rin­de bu­lun­ma­sın­dan do­la­yı eşi­ne az rast­la­nır kuş­la­rın zi­ya­ret ye­ri ola­rak da bi­lin­mek­te. Bu du­ru­mun so­nu­cu ola­rak bir­çok ili­miz­de Kuş Cen­net­le­ri ku­ru­lur­ken, de­ği­şik böl­ge­ler­de göz­lem is­tas­yon­la­rı ve kuş­la­rı ko­ru­ma sa­ha­la­rı ge­liş­ti­ri­li­yor. Bu […]

İstanbul’da bir kuş cenneti Riva

Ül­ke­miz, coğ­ra­fi ko­nu­mu se­be­bi ile bir­çok kuş tü­rü­ne ev sa­hip­li­ği ya­par­ken, önem­li göç yol­la­rı üze­rin­de bu­lun­ma­sın­dan do­la­yı eşi­ne az rast­la­nır kuş­la­rın zi­ya­ret ye­ri ola­rak da bi­lin­mek­te. Bu du­ru­mun so­nu­cu ola­rak bir­çok ili­miz­de Kuş Cen­net­le­ri ku­ru­lur­ken, de­ği­şik böl­ge­ler­de göz­lem is­tas­yon­la­rı ve kuş­la­rı ko­ru­ma sa­ha­la­rı ge­liş­ti­ri­li­yor. Bu böl­ge­le­rin ba­şın­da, İz­mir Kuş Cen­ne­ti, Kir­mit­li, Nal­lı­han ve Man­yas Kuş Cen­net­le­ri gös­te­ri­le­bi­lir­ken, bun­la­rın dı­şın­da, bel­ki de hiç keş­fe­dil­me­miş giz­li kuş cen­ne­ti sta­tü­sün­de olan­lar da gün yü­zü­ne çık­ma­ya baş­la­dı. Son za­man­lar­da bu yer­ler hak­kın­da­ki bil­gi­le­rin art­ma­sın­da­ki en bü­yük et­ken­le­ri, ge­li­şen tek­no­lo­ji ile ya­pıl­ma­sı ko­lay­la­şan kuş fo­toğ­raf­çı­lı­ğı ve bu alan­da ül­ke­mi­zin önem­li bir ko­nu­ma sa­hip ol­du­ğu­nun far­kı­na va­ran top­lum bi­rey­le­ri ola­rak ni­te­len­di­re­bi­li­riz. Bu sa­yı­mız­da, giz­li kal­mış kuş cen­ne­ti sta­tü­sün­de­ki yer­ler­den bir ta­ne­si­ni, İs­tan­bul’un he­men ya­nı ba­şın­da ko­num­la­nan, de­niz ve sa­hi­li ile ün­lü Ri­va ka­sa­ba­sı­nı ele al­dık. Bu ka­sa­ba, in­san­la­rın şeh­rin stres ve ka­la­ba­lı­ğın­dan uzak, kı­sa me­sa­fe içe­ri­sin­de bir ne­vi ta­til ama­cı ile zi­ya­ret­te bu­lun­duk­la­rı bir ta­til böl­ge­si. Tam bir do­ğa cen­ne­ti ola­rak da ni­te­len­di­re­bi­le­ce­ği­miz Ri­va, in­san­la­rı ağır­la­ma­sı­nın ya­nı sı­ra zen­gin ta­bi­at ve bit­ki ör­tü­sü ile de bir­çok can­lı tü­rü­ne ev sa­hip­li­ği yap­mak­ta. Sık yap­rak­lı or­man­la­rın çok­ça bu­lun­ma­sı se­be­bi ile me­me­li hay­van­la­rın da göz­lem­le­ne­bi­le­ce­ği bu böl­ge, özel­lik­le göç za­man­la­rın­da çe­şit­li kuş tür­le­ri­nin uğ­rak ye­ri ola­rak dik­kat çe­ki­yor. Do­ğa fo­toğ­raf­çı­la­rı ve kuş göz­lem­ci­le­ri, göç mev­sim­le­rin­de yak­la­şık bin­ler­ce ley­le­ğin Ri­va ye­şil­lik­le­ri­ne in­me­si, yaz ay­la­rın­da Arı kuş­la­rı­nın zi­ya­re­ti ve ba­har ba­şın­dan iti­ba­ren bir­bi­rin­den fark­lı ötü­cü kuş­la­rın bu­lun­ma­sı se­be­bi ile Ri­va’ya akın et­me­ye şim­di­den baş­la­dı bi­le.

Ri­va’da göz­lem­le­nen kuş tür­le­rin­den ba­zı­la­rı;
Uzun se­ne­ler­den be­ri, çe­kil­me­si zor yır­tı­cı­lar­dan de­re ke­nar­la­rın­da sık­lık­la göz­lem­le­nen ba­lık­çıl çe­şit­le­ri­ne ka­dar fark­lı kuş tür­le­ri­ni fo­toğ­raf­la­ya­bil­mek için çe­şit­li kuş tür­le­ri­nin bu­lun­du­ğu Ana­do­lu’nun dağ, ova ya da göl­le­ri­ne zi­ya­ret­te bu­lun­mak ge­re­kir­di. Bu se­bep­le kuş fo­toğ­raf­çı­la­rı bin­ler­ce ki­lo­met­re yol ya­par, gün­ler­ce kamp kur­mak zo­run­da ka­lır­dı. Sak­lı cen­net ola­rak ad­lan­dır­dı­ğı­mız ve son za­man­lar­da gün yü­zü­ne çı­kan Ri­va, İs­tan­bul­lu­la­ra ya­kın ol­ma­sı se­be­bi ve için­de ba­rın­dır­dı­ğı kuş tür­le­ri açı­sın­dan uzak yer­le­ri arat­ma­ya­cak ni­te­lik­le­riy­le ön pla­na çı­kı­yor. Özel­lik­le, su­lak alan­la­rın çok­lu­ğu, ye­şil va­di­le­ri, sık yap­rak­lı or­man­la­rı, zen­gin çe­şit­li­li­ğe sa­hip ta­bi­at ve bit­ki ör­tü­süy­le kuş­la­rın akı­nı­na uğ­ra­yan bu böl­ge, ade­ta sak­lı kal­mış bir kuş cen­ne­ti. Ri­va’da göz­lem­le­ye­bi­le­ce­ği­niz tür­le­rin ba­şın­da; Gri Ba­lık­çıl, Kü­çük Ak Ba­lık­çıl, Bü­yük Ak Ba­lık­çıl, Ya­lı Çap­kı­nı, Örüm­cek kuş­la­rı, Ley­lek­ler ve bir­çok ötü­cü­nün ya­nı sı­ra yır­tı­cı tür­de ad­lan­dır­dı­ğı­mız ?a­hin, Yı­lan Kar­ta­lı, Gök­do­ğan gi­bi kuş­lar da yer alı­yor.

Hem ta­til hem fo­toğ­raf
Ri­va, ai­le­niz­le bir­lik­te se­ya­hat ede­rek gü­zel bir haf­ta so­nu ge­çi­re­bi­le­ce­ği­niz, do­ğa­nın eş­siz, bü­yü­le­yi­ci gü­zel­li­ği ya­nın­da fo­toğ­raf çe­ki­le­bi­le­cek özel ve na­dir yer­ler­den bir ta­ne­si. Bu özel­lik­le­rin ya­nın­da di­ğer bir çe­ki­ci ta­ra­fı da eko­no­mik ol­ma­sı. Do­ğa ve kuş fo­toğ­raf­la­rı çe­ke­bil­mek için, uzak me­sa­fe­le­re git­mek zo­run­da olan fo­toğ­raf­çı­la­rın, İs­tan­bul’un ya­nı ba­şın­da bu­lu­nan Ri­va ka­sa­ba­sı­nı keş­fet­tik­ten son­ra ter­cih­le­ri­ni bu yön­de ya­pa­cak­la­rı­nı tah­min ede­bi­li­yo­ruz. Eğer siz de Ri­va’da kuş fo­toğ­ra­fı çek­mek is­ter­se­niz, sa­ba­hın ilk ışık­la­rın­da oto­mo­bi­li­ni­zin için­de bu­lu­na­rak, de­re ke­nar­la­rı, bü­yük düz­lük­ler ha­lin­de gö­rü­len ye­şil­lik­ler ve as­falt bo­yun­ca bu­lu­nan te­le­fon di­rek­le­riy­le, çit baş­la­rı­nı göz­lem­le­me­niz ye­ter­li ola­cak­tır. Ya­nı­nız­da 300mm den az ol­ma­mak kay­dı ile bir te­le­ob­jek­ti­fi­niz, göz­lem için mut­la­ka bir dür­bü­nü­nüz ol­ma­lı. Da­ha da özel fo­toğ­raf­lar üret­mek, eşi­ne az rast­la­nır tür­le­ri fo­toğ­raf de­po­nu­za ek­le­mek is­ter­se­niz, bir iki gün böl­ge içe­ri­sin­de göz­lem ya­pıp ka­muf­laj plan­la­rı kur­ma­lı­sı­nız. Ön­ce­ki ya­zı­la­rı­mız­da ka­muf­laj hak­kın­da de­tay­lı bil­gi­le­re de­ğin­miş­tik. Bu­ra­dan edi­ne­ce­ği­niz bil­gi­ler doğ­rul­tu­sun­da bi­raz pra­tik ve ça­bay­la, kuş fo­toğ­ra­fı çek­mek hiç ol­ma­dı­ğı ka­dar mas­raf­sız ve ya­pı­la­bi­lir ola­cak­tır. Ta­bi her şe­yin ba­şın­da ‘bil­gi, sa­bır ve fo­toğ­raf ekip­man­la­rı­nı­zı iyi ta­nı­mak ve kul­lan­mak’ ge­rek­ti­ği­ni de söy­le­me­den ede­me­ye­ce­ğiz.

Fark­lı tür­le­ri fo­toğ­raf­la­ya­bi­le­ce­ği­niz bir son­ra­ki kuş cen­ne­ti du­ra­ğı­mı­za ka­dar hoş­ça­ka­lın…

Volkan AKGÜL

About the author

“Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz´´ Hz. Muhammed (s.a.v)