Makro Fotoğraflar Nasıl Çekilir, Makro Çekim Teknikleri Makro objektiflerimizi takıp, sabır ve teknik birikimimizi kuşanarak doğanın detaylarını ziyaret edebilirsiniz… Ba­ha­rın gel­me­siy­le bir­lik­te, bir­bi­ri ar­dı­na açan çi­çek­ler, uçuş­ma­ya baş­la­yan ke­le­bek­ler, top­rak al­tın­da­ki bö­cek­ler­den, ağaç ko­vuk­la­rın­da ya­şa­yan sin­cap­la­ra ka­dar bir­çok can­lı ade­ta ye­ni­den do­ğar. Bu za­man­lar, fo­toğ­raf­çı­la­rın sa­bır­sız­lık­la bek­le­di­ği, ya­man kış ay­la­rın­dan […]Makro Fotoğraflar Nasıl Çekilir, Makro Çekim Teknikleri Makro objektiflerimizi takıp, sabır ve teknik birikimimizi kuşanarak doğanın detaylarını ziyaret edebilirsiniz… Ba­ha­rın gel­me­siy­le bir­lik­te, bir­bi­ri ar­dı­na açan çi­çek­ler, uçuş­ma­ya baş­la­yan ke­le­bek­ler, top­rak al­tın­da­ki bö­cek­ler­den, ağaç ko­vuk­la­rın­da ya­şa­yan sin­cap­la­ra ka­dar bir­çok can­lı ade­ta ye­ni­den do­ğar. Bu za­man­lar, fo­toğ­raf­çı­la­rın sa­bır­sız­lık­la bek­le­di­ği, ya­man kış ay­la­rın­dan […]Makro Fotoğraflar Nasıl Çekilir, Makro Çekim Teknikleri Makro objektiflerimizi takıp, sabır ve teknik birikimimizi kuşanarak doğanın detaylarını ziyaret edebilirsiniz… Ba­ha­rın gel­me­siy­le bir­lik­te, bir­bi­ri ar­dı­na açan çi­çek­ler, uçuş­ma­ya baş­la­yan ke­le­bek­ler, top­rak al­tın­da­ki bö­cek­ler­den, ağaç ko­vuk­la­rın­da ya­şa­yan sin­cap­la­ra ka­dar bir­çok can­lı ade­ta ye­ni­den do­ğar. Bu za­man­lar, fo­toğ­raf­çı­la­rın sa­bır­sız­lık­la bek­le­di­ği, ya­man kış ay­la­rın­dan […]

Makro Fotoğraflar Nasıl Çekilir, Makro Çekim Teknikleri

Makro objektiflerimizi takıp, sabır ve teknik birikimimizi kuşanarak doğanın detaylarını ziyaret edebilirsiniz…

Ba­ha­rın gel­me­siy­le bir­lik­te, bir­bi­ri ar­dı­na açan çi­çek­ler, uçuş­ma­ya baş­la­yan ke­le­bek­ler, top­rak al­tın­da­ki bö­cek­ler­den, ağaç ko­vuk­la­rın­da ya­şa­yan sin­cap­la­ra ka­dar bir­çok can­lı ade­ta ye­ni­den do­ğar. Bu za­man­lar, fo­toğ­raf­çı­la­rın sa­bır­sız­lık­la bek­le­di­ği, ya­man kış ay­la­rın­dan son­ra ge­len ba­har ve de­va­mın­da­ki yaz ay­la­rı­dır. Özel­lik­le mak­ro fo­toğ­raf­çı­lar bu ay­lar­da, ba­ha­rın ye­şil­lik­le­ri­ni, çi­çek­le­rin renk­sel at­mos­fe­ri­ni ve uçu­şan bö­cek­le­rin gü­zel­lik­le­ri­ni fo­toğ­raf­la­ya­bil­mek için ekip­man­la­rı­nı ku­şa­na­rak, ade­ta gö­rün­tü av­cı­lı­ğı­na çı­kar­lar. Bu av, gü­nü­mü­z de ge­li­şen tek­no­lo­ji­si­nin et­ki­siy­le da­ha ko­lay ya­pı­la­bi­lir du­ru­ma gel­di. Fa­kat bu de­mek de­ğil ki her do­ğa­ya çı­kan gü­zel bir mak­ro ka­re­si çe­ke­bi­lir ya da mak­ro fo­toğ­raf­çı­sı ola­bi­lir!

Tek­no­lo­ji ne ka­dar ge­li­şim gös­ter­se de, ba­şa­rı­lı bir mak­ro fo­toğ­ra­fı çe­ke­bil­me­nin yo­lu, do­ğa ve can­lı sev­gi­siy­le ya­nıp tu­tu­şan bir yü­rek, et­kin fo­toğ­raf bil­gi­si, ekip­man ha­ki­mi­ye­ti ve ba­şa­rı­lı fo­toğ­ra­fa ulaş­ma­da al­tın ku­ral sa­yı­lan sa­bır­la mey­da­na ge­lir. Biz de bu ko­nu­muz­da, do­ğa­da bu­lu­nan can­lı­la­rın ya­kın plan çe­kim­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­re­bil­mek için, da­ha iyi so­nuç­lar al­ma­mı­za ya­ra­ya­cak bir­kaç püf nok­ta­ya de­ği­ne­ce­ğiz.

Ne­dir bu püf nok­ta­lar

Makro Çekim Teknikleri

Ge­nel an­lam­da ba­şa­rı­ya ulaş­mak is­te­yen bir fo­toğ­raf­çı do­ğa­da mak­ro fo­toğ­raf­la­rı çe­ke­bil­mek için fo­toğ­raf ma­ki­ne­si ve ob­jek­ti­fi­ni ala­rak ta­bi­atana­nın ona sun­du­ğu tüm gü­zel­lik­le­ri fo­toğ­raf­la­ya­bil­mek adı­na elin­den ge­len ça­ba­yı, için­de­ki aşk ile sun­ma­ya ça­lı­şır. Bu ça­ba­nın kar­şı­lı­ğı bel­li oran­da alın­sa da, özel ve ba­şa­rı­sı kay­da de­ğer, akıl­da yer eden fo­toğ­raf­lar üret­mek da­ha faz­la emek ve bil­gi yo­lun­dan ge­çer. Bu bil­gi­le­rin bir kıs­mı­nı sı­ra­la­mak is­ter­sek, den­ge­li da­ğıl­mış bir ışık ve kul­la­nım bil­gi­si, ya­nı­mız­da bu­lun­dur­ma­mız ge­re­ken mal­ze­me­ler ve ekip­man ha­ki­mi­ye­ti, iyi bir so­nu­ca ulaş­ma­da yar­dım­cı di­ğer bir­kaç un­sur.

En iyi mak­ro fo­toğ­raf­la­rı, yu­mu­şak ve den­ge­li da­ğıl­mış bir ışık­la mey­da­na ge­lir

Fo­toğ­ra­fın ışık­la var ol­du­ğu­nu bir­çok oku­yu­cu­muz bi­li­yor­dur. Fa­kat ışık bil­gi­si öy­le­si­ne ka­bul edi­le­bi­lir dü­zey­de ba­sit bir kav­ram de­ğil­dir. Bu bil­gi­ye ulaş­mak bel­li bir bi­ri­kim, za­man ve tec­rü­be ge­rek­ti­rir. Mak­ro fo­toğ­raf­la­rın var ola­bil­me­si için­ ışık hiç ol­ma­dı­ğı ka­dar ge­rek­li­dir. Bu ge­rek­li­li­ğin ya­nın­da, mak­ro fo­toğ­raf­la­rı çe­ker­ken ışı­ğın kar­ma­şık ya­pı­sı ye­ri­ne bel­li baş­lı bir iki açı­sı işi­mi­ze ya­ra­ya­cak­tır. Bu du­ru­mu mak­ro fo­toğ­raf­çı­lı­ğın­da bir avan­taj ola­rak da gö­re­bi­li­riz. Bu açı­la­rı kı­sa­ca özet­le­mek ge­re­kir­se, öğ­le saa­tin­de çe­ki­len bir fo­toğ­raf­ta, ışık di­rek te­pe­den sert bir şe­kil­de ge­le­ce­ğin­den do­la­yı, çek­mek is­te­di­ği­miz bir çi­çek ya da bö­cek­te renk­ler pat­la­mış, de­tay­lar kay­bol­muş, kon­tras­tı yük­sek bir so­nuç el­de et­miş olu­ruz. ‹lk baş­la­yan kul­la­nı­cı­lar için bu du­rum, tat­min edi­ci bir so­nuç ola­rak gö­rül­se de, ile­ri dü­zey mak­ro fo­toğ­raf­çı­la­rı ve fo­toğ­raf­la­rı için ka­bul edi­le­bi­lir bir du­rum de­ğil­dir. Bi­zim için önem­li olan, çek­mek is­te­di­ği­miz ob­je­nin üze­rin­de den­ge­li da­ğıl­mış, yu­mu­şak bir ışı­ğın bu­lun­ma­sı­dır, öğ­le vak­ti­nin sert ve kes­kin ışık­la­rı de­ğil. Sa­ba­hın ilk ışık­la­rı ile gün ba­tı­mın­dan he­men ön­ce çe­ki­len fo­toğ­raf­lar, gü­neş ışın­la­rı­nın yer­yü­zü­ne ya­tay ola­rak, kı­rıl­gan bir ya­pıy­la gel­me­si­ne se­bep olur. Bu da is­te­di­ği­miz so­nu­cu faz­la­sıy­la al­ma­mı­za ne­den ola­cak­tır. Öğ­le sa­at­le­rin­de ya da gün or­ta­sın­da mak­ro fo­toğ­raf­la­rı çe­kil­mez mi di­yen­le­ri du­yar gi­bi olu­yo­rum. Ta­bi ki bu sa­at­ler­de de mak­ro fo­toğ­raf­la­rı çe­ke­bil­mek ola­nak­lı­dır. Bu­nun yo­lu, gü­neş ışın­la­rı­nı yu­mu­şa­tan, bir ne­vi soft­box et­ki­si­ne ma­ruz kal­ma­sı­nı sağ­la­yan bu­lut­lu ha­va­la­rın ol­du­ğu gün­le­ri ter­cih et­mek­ten ge­çer. So­nuç ola­rak; iyi bir mak­ro fo­toğ­ra­fı, den­ge­li da­ğıl­mış ve yu­mu­şak ışık­la mey­da­na ge­lir.

Mak­ro fo­toğ­raf­la­rı çe­ker­ken kar­şı­la­şı­lan en bü­yük en­gel; Rüz­gar

Do­ğa­da bu­lu­nan can­lı­la­rın ya­kın ve de­tay­lı fo­toğ­raf­la­rı­nı ala­bil­me­nin bir baş­ka yo­lu da, rüz­gar­sız bir gün­de ora­da bu­lun­mak­tır. Fo­toğ­raf ma­ki­ne­miz­de, bü­yük bir ala­nın net ola­bil­me­si için kı­sık di­yaf­ram de­ğer­le­ri kul­lan­ma­mız ge­rek­ti­ğin­den net bir fo­toğ­raf çek­mek ol­duk­ça zor­la­şır­ken, bu du­rum rüz­ga­rın da et­ki­siy­le ade­ta im­kan­sız ha­le ge­lir. Es­me­yen, dur­gun bir an ya­ka­la­ya­bil­mek, sa­bır ve bi­raz da bil­gi yo­lun­dan ge­çer. Böl­ge­le­re gö­re de­ği­şik­lik gös­te­ren rüz­gar, ge­nel­lik­le sa­ba­hın ilk sa­at­le­rin­de dur­gun olur­ken, öğ­le sa­at­le­ri ve ak­şam­la­rı ye­ri­ni şid­det­li es­me­le­re bı­ra­kır. Böy­le­ce, binbir renk­te ve gü­zel­lik­te ki can­lı­la­rın bü­yü­le­yi­ci an­la­rı­nı ya­ka­la­ya­bil­mek, sa­bah­la­rı, hem ışı­ğın ge­liş yö­nü hem de rüz­ga­rın dur­gun ol­ma­sı se­be­bi ile ilk se­çi­mi­niz ol­ma­lı­dır.

Kab­lo dek­lan­şör ve tri­pod

Mak­ro fo­toğ­raf­la­rın ya­kın plan çe­kim­ler ol­ma­sı se­be­biy­le, de­tay­la­ra ve net­li­ğe çok önem ve­ri­lir. Çek­mek is­te­di­ği­miz ob­je­de bü­yük bir kıs­mın net ola­bil­me­si için, di­yaf­ra­mı ola­bil­dik­çe kı­sa­bil­me­li, di­ğer bir de­ğiş­le sa­yı­sal ola­rak ar­tır­ma­lı­yız (f11, f13, f16 ve yu­ka­rı­sı gi­bi). Bu de­ğer­ler so­nu­cun­da net fo­toğ­raf çe­ke­bil­mek, ye­ter­li ışık, sağ­lam bir tri­pod ve kab­lo dek­lan­şör ile mey­da­na ge­le­bi­lir. Ma­ki­ne­miz her ne ka­dar üs­tün do­na­nım­la do­na­tıl­mış ve bu iş için uy­gun bir ya­pı­ya sa­hip ol­sa da, ya­kın çe­kim­ler­de dek­lan­şö­re bas­ma so­nu­cu or­ta­ya çı­kan tit­re­me ve ay­na sar­sıl­ma­la­rı­nın önü­ne ha­len ge­çi­le­me­miş­tir. Yük­sek se­vi­ye ma­ki­ne­ler­de ay­na kal­dır­ma özel­li­ği bu­lu­na­rak, ay­na tit­re­me­si­nin önü­ne ge­çil­mek is­ten­se de bu­nun do­ğa­da pek kul­la­nış­lı ol­du­ğu söy­le­ne­mez. Bu se­bep­ten do­la­yı fo­toğ­raf­la­rı­mı­zın bir kıs­mın­da net­lik prob­le­mi ol­ma­ma­sı için, ayak­la­rı ye­re sağ­lam ba­san, es­nek bir tri­pod ve tit­re­şi­mi en aza in­dir­ge­ye­cek kab­lo dek­lan­şör, ya­nı­mız­da bu­lun­dur­ma­mız ge­re­ken önem­li araç­la­rın ba­şın­da ge­lir.

çiçek fotoğrafları

çiçek resimleri , çiçek fotoğrafları, makro resimler, makro fotoğraflar

Ta­kım ar­ka­da­şı ya da bir asis­tan

Do­ğa­ya çı­kar­ken uzun yü­rü­yüş­ler yap­mak, va­rı­lan yer­ler­de kamp ku­ra­bil­mek, kar­şı­mı­za çı­ka­bi­le­cek teh­li­ke­le­re kar­şı koy­mak, ya da bu tür zor­luk­la­rın üs­te­sin­den ge­le­bil­mek için ekip ar­ka­daş­la­rı ya da asis­tan­lar­la bir­lik­te fo­toğ­raf çek­mek, ye­rin­de ve doğ­ru bir ka­rar ola­cak­tır. Her yer­de gö­re­me­ye­ce­ği­miz tür­den özel bir çi­çe­ğin fo­toğ­ra­fı­nı çek­mek, na­dir bir bö­cek tü­rü ya da ke­le­bek fo­toğ­raf­la­mak gö­rün­dü­ğü ka­dar ko­lay de­ğil­dir. Bun­lar göz­le gö­re­bi­le­ce­ği­miz­den da­ha zor şart­lar ve böl­ge­ler­de bu­lu­nur. Bu böl­ge­ler in­san­la­rın sık­lık­la zi­ya­ret et­me­ye çe­kin­dik­le­ri, ya­ba­ni hay­van­la­rın bu­lun­du­ğu, yük­sek ok­si­jen­li ve ula­şıl­ma­sı zor böl­ge­ler­den olu­şur. Bu­nun için böl­ge­yi iyi bi­len bir yar­dım­cı, en iyi se­çim­le­rin ba­şın­da ge­lir. ‹s­ten­me­yen bir ya­ra­lan­ma kar­şı­sın­da ya da do­ğa sa­fa­ri­ni­zin bi­raz da­ha ko­lay geç­me­si açı­sın­dan, tüm bu du­rum­la­rı de­ğer­len­di­re­rek yol al­ma­nı­zı tav­si­ye edi­yo­ruz.

Saygılar

Volkan AKGÜL

About the author

“Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz´´ Hz. Muhammed (s.a.v)