Makro Fotoğraflar Nasıl Çekilir, Makro Çekim Teknikleri Makro objektiflerimizi takıp, sabır ve teknik birikimimizi kuşanarak doğanın detaylarını ziyaret edebilirsiniz… Ba­ha­rın gel­me­siy­le bir­lik­te, bir­bi­ri ar­dı­na açan çi­çek­ler, uçuş­ma­ya baş­la­yan ke­le­bek­ler, top­rak al­tın­da­ki bö­cek­ler­den, ağaç ko­vuk­la­rın­da ya­şa­yan sin­cap­la­ra ka­dar bir­çok can­lı ade­ta ye­ni­den do­ğar. Bu za­man­lar, fo­toğ­raf­çı­la­rın sa­bır­sız­lık­la bek­le­di­ği, ya­man kış ay­la­rın­dan […]Makro Fotoğraflar Nasıl Çekilir, Makro Çekim Teknikleri Makro objektiflerimizi takıp, sabır ve teknik birikimimizi kuşanarak doğanın detaylarını ziyaret edebilirsiniz… Ba­ha­rın gel­me­siy­le bir­lik­te, bir­bi­ri ar­dı­na açan çi­çek­ler, uçuş­ma­ya baş­la­yan ke­le­bek­ler, top­rak al­tın­da­ki bö­cek­ler­den, ağaç ko­vuk­la­rın­da ya­şa­yan sin­cap­la­ra ka­dar bir­çok can­lı ade­ta ye­ni­den do­ğar. Bu za­man­lar, fo­toğ­raf­çı­la­rın sa­bır­sız­lık­la bek­le­di­ği, ya­man kış ay­la­rın­dan […]Makro Fotoğraflar Nasıl Çekilir, Makro Çekim Teknikleri Makro objektiflerimizi takıp, sabır ve teknik birikimimizi kuşanarak doğanın detaylarını ziyaret edebilirsiniz… Ba­ha­rın gel­me­siy­le bir­lik­te, bir­bi­ri ar­dı­na açan çi­çek­ler, uçuş­ma­ya baş­la­yan ke­le­bek­ler, top­rak al­tın­da­ki bö­cek­ler­den, ağaç ko­vuk­la­rın­da ya­şa­yan sin­cap­la­ra ka­dar bir­çok can­lı ade­ta ye­ni­den do­ğar. Bu za­man­lar, fo­toğ­raf­çı­la­rın sa­bır­sız­lık­la bek­le­di­ği, ya­man kış ay­la­rın­dan […]

Makro Fotoğraflar Nasıl Çekilir, Makro Çekim Teknikleri

Makro objektiflerimizi takıp, sabır ve teknik birikimimizi kuşanarak doğanın detaylarını ziyaret edebilirsiniz…

Ba­ha­rın gel­me­siy­le bir­lik­te, bir­bi­ri ar­dı­na açan çi­çek­ler, uçuş­ma­ya baş­la­yan ke­le­bek­ler, top­rak al­tın­da­ki bö­cek­ler­den, ağaç ko­vuk­la­rın­da ya­şa­yan sin­cap­la­ra ka­dar bir­çok can­lı ade­ta ye­ni­den do­ğar. Bu za­man­lar, fo­toğ­raf­çı­la­rın sa­bır­sız­lık­la bek­le­di­ği, ya­man kış ay­la­rın­dan son­ra ge­len ba­har ve de­va­mın­da­ki yaz ay­la­rı­dır. Özel­lik­le mak­ro fo­toğ­raf­çı­lar bu ay­lar­da, ba­ha­rın ye­şil­lik­le­ri­ni, çi­çek­le­rin renk­sel at­mos­fe­ri­ni ve uçu­şan bö­cek­le­rin gü­zel­lik­le­ri­ni fo­toğ­raf­la­ya­bil­mek için ekip­man­la­rı­nı ku­şa­na­rak, ade­ta gö­rün­tü av­cı­lı­ğı­na çı­kar­lar. Bu av, gü­nü­mü­z de ge­li­şen tek­no­lo­ji­si­nin et­ki­siy­le da­ha ko­lay ya­pı­la­bi­lir du­ru­ma gel­di. Fa­kat bu de­mek de­ğil ki her do­ğa­ya çı­kan gü­zel bir mak­ro ka­re­si çe­ke­bi­lir ya da mak­ro fo­toğ­raf­çı­sı ola­bi­lir!

Tek­no­lo­ji ne ka­dar ge­li­şim gös­ter­se de, ba­şa­rı­lı bir mak­ro fo­toğ­ra­fı çe­ke­bil­me­nin yo­lu, do­ğa ve can­lı sev­gi­siy­le ya­nıp tu­tu­şan bir yü­rek, et­kin fo­toğ­raf bil­gi­si, ekip­man ha­ki­mi­ye­ti ve ba­şa­rı­lı fo­toğ­ra­fa ulaş­ma­da al­tın ku­ral sa­yı­lan sa­bır­la mey­da­na ge­lir. Biz de bu ko­nu­muz­da, do­ğa­da bu­lu­nan can­lı­la­rın ya­kın plan çe­kim­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­re­bil­mek için, da­ha iyi so­nuç­lar al­ma­mı­za ya­ra­ya­cak bir­kaç püf nok­ta­ya de­ği­ne­ce­ğiz.

Ne­dir bu püf nok­ta­lar

Makro Çekim Teknikleri

Ge­nel an­lam­da ba­şa­rı­ya ulaş­mak is­te­yen bir fo­toğ­raf­çı do­ğa­da mak­ro fo­toğ­raf­la­rı çe­ke­bil­mek için fo­toğ­raf ma­ki­ne­si ve ob­jek­ti­fi­ni ala­rak ta­bi­atana­nın ona sun­du­ğu tüm gü­zel­lik­le­ri fo­toğ­raf­la­ya­bil­mek adı­na elin­den ge­len ça­ba­yı, için­de­ki aşk ile sun­ma­ya ça­lı­şır. Bu ça­ba­nın kar­şı­lı­ğı bel­li oran­da alın­sa da, özel ve ba­şa­rı­sı kay­da de­ğer, akıl­da yer eden fo­toğ­raf­lar üret­mek da­ha faz­la emek ve bil­gi yo­lun­dan ge­çer. Bu bil­gi­le­rin bir kıs­mı­nı sı­ra­la­mak is­ter­sek, den­ge­li da­ğıl­mış bir ışık ve kul­la­nım bil­gi­si, ya­nı­mız­da bu­lun­dur­ma­mız ge­re­ken mal­ze­me­ler ve ekip­man ha­ki­mi­ye­ti, iyi bir so­nu­ca ulaş­ma­da yar­dım­cı di­ğer bir­kaç un­sur.

En iyi mak­ro fo­toğ­raf­la­rı, yu­mu­şak ve den­ge­li da­ğıl­mış bir ışık­la mey­da­na ge­lir

Fo­toğ­ra­fın ışık­la var ol­du­ğu­nu bir­çok oku­yu­cu­muz bi­li­yor­dur. Fa­kat ışık bil­gi­si öy­le­si­ne ka­bul edi­le­bi­lir dü­zey­de ba­sit bir kav­ram de­ğil­dir. Bu bil­gi­ye ulaş­mak bel­li bir bi­ri­kim, za­man ve tec­rü­be ge­rek­ti­rir. Mak­ro fo­toğ­raf­la­rın var ola­bil­me­si için­ ışık hiç ol­ma­dı­ğı ka­dar ge­rek­li­dir. Bu ge­rek­li­li­ğin ya­nın­da, mak­ro fo­toğ­raf­la­rı çe­ker­ken ışı­ğın kar­ma­şık ya­pı­sı ye­ri­ne bel­li baş­lı bir iki açı­sı işi­mi­ze ya­ra­ya­cak­tır. Bu du­ru­mu mak­ro fo­toğ­raf­çı­lı­ğın­da bir avan­taj ola­rak da gö­re­bi­li­riz. Bu açı­la­rı kı­sa­ca özet­le­mek ge­re­kir­se, öğ­le saa­tin­de çe­ki­len bir fo­toğ­raf­ta, ışık di­rek te­pe­den sert bir şe­kil­de ge­le­ce­ğin­den do­la­yı, çek­mek is­te­di­ği­miz bir çi­çek ya da bö­cek­te renk­ler pat­la­mış, de­tay­lar kay­bol­muş, kon­tras­tı yük­sek bir so­nuç el­de et­miş olu­ruz. ‹lk baş­la­yan kul­la­nı­cı­lar için bu du­rum, tat­min edi­ci bir so­nuç ola­rak gö­rül­se de, ile­ri dü­zey mak­ro fo­toğ­raf­çı­la­rı ve fo­toğ­raf­la­rı için ka­bul edi­le­bi­lir bir du­rum de­ğil­dir. Bi­zim için önem­li olan, çek­mek is­te­di­ği­miz ob­je­nin üze­rin­de den­ge­li da­ğıl­mış, yu­mu­şak bir ışı­ğın bu­lun­ma­sı­dır, öğ­le vak­ti­nin sert ve kes­kin ışık­la­rı de­ğil. Sa­ba­hın ilk ışık­la­rı ile gün ba­tı­mın­dan he­men ön­ce çe­ki­len fo­toğ­raf­lar, gü­neş ışın­la­rı­nın yer­yü­zü­ne ya­tay ola­rak, kı­rıl­gan bir ya­pıy­la gel­me­si­ne se­bep olur. Bu da is­te­di­ği­miz so­nu­cu faz­la­sıy­la al­ma­mı­za ne­den ola­cak­tır. Öğ­le sa­at­le­rin­de ya da gün or­ta­sın­da mak­ro fo­toğ­raf­la­rı çe­kil­mez mi di­yen­le­ri du­yar gi­bi olu­yo­rum. Ta­bi ki bu sa­at­ler­de de mak­ro fo­toğ­raf­la­rı çe­ke­bil­mek ola­nak­lı­dır. Bu­nun yo­lu, gü­neş ışın­la­rı­nı yu­mu­şa­tan, bir ne­vi soft­box et­ki­si­ne ma­ruz kal­ma­sı­nı sağ­la­yan bu­lut­lu ha­va­la­rın ol­du­ğu gün­le­ri ter­cih et­mek­ten ge­çer. So­nuç ola­rak; iyi bir mak­ro fo­toğ­ra­fı, den­ge­li da­ğıl­mış ve yu­mu­şak ışık­la mey­da­na ge­lir.

Mak­ro fo­toğ­raf­la­rı çe­ker­ken kar­şı­la­şı­lan en bü­yük en­gel; Rüz­gar

Do­ğa­da bu­lu­nan can­lı­la­rın ya­kın ve de­tay­lı fo­toğ­raf­la­rı­nı ala­bil­me­nin bir baş­ka yo­lu da, rüz­gar­sız bir gün­de ora­da bu­lun­mak­tır. Fo­toğ­raf ma­ki­ne­miz­de, bü­yük bir ala­nın net ola­bil­me­si için kı­sık di­yaf­ram de­ğer­le­ri kul­lan­ma­mız ge­rek­ti­ğin­den net bir fo­toğ­raf çek­mek ol­duk­ça zor­la­şır­ken, bu du­rum rüz­ga­rın da et­ki­siy­le ade­ta im­kan­sız ha­le ge­lir. Es­me­yen, dur­gun bir an ya­ka­la­ya­bil­mek, sa­bır ve bi­raz da bil­gi yo­lun­dan ge­çer. Böl­ge­le­re gö­re de­ği­şik­lik gös­te­ren rüz­gar, ge­nel­lik­le sa­ba­hın ilk sa­at­le­rin­de dur­gun olur­ken, öğ­le sa­at­le­ri ve ak­şam­la­rı ye­ri­ni şid­det­li es­me­le­re bı­ra­kır. Böy­le­ce, binbir renk­te ve gü­zel­lik­te ki can­lı­la­rın bü­yü­le­yi­ci an­la­rı­nı ya­ka­la­ya­bil­mek, sa­bah­la­rı, hem ışı­ğın ge­liş yö­nü hem de rüz­ga­rın dur­gun ol­ma­sı se­be­bi ile ilk se­çi­mi­niz ol­ma­lı­dır.

Kab­lo dek­lan­şör ve tri­pod

Mak­ro fo­toğ­raf­la­rın ya­kın plan çe­kim­ler ol­ma­sı se­be­biy­le, de­tay­la­ra ve net­li­ğe çok önem ve­ri­lir. Çek­mek is­te­di­ği­miz ob­je­de bü­yük bir kıs­mın net ola­bil­me­si için, di­yaf­ra­mı ola­bil­dik­çe kı­sa­bil­me­li, di­ğer bir de­ğiş­le sa­yı­sal ola­rak ar­tır­ma­lı­yız (f11, f13, f16 ve yu­ka­rı­sı gi­bi). Bu de­ğer­ler so­nu­cun­da net fo­toğ­raf çe­ke­bil­mek, ye­ter­li ışık, sağ­lam bir tri­pod ve kab­lo dek­lan­şör ile mey­da­na ge­le­bi­lir. Ma­ki­ne­miz her ne ka­dar üs­tün do­na­nım­la do­na­tıl­mış ve bu iş için uy­gun bir ya­pı­ya sa­hip ol­sa da, ya­kın çe­kim­ler­de dek­lan­şö­re bas­ma so­nu­cu or­ta­ya çı­kan tit­re­me ve ay­na sar­sıl­ma­la­rı­nın önü­ne ha­len ge­çi­le­me­miş­tir. Yük­sek se­vi­ye ma­ki­ne­ler­de ay­na kal­dır­ma özel­li­ği bu­lu­na­rak, ay­na tit­re­me­si­nin önü­ne ge­çil­mek is­ten­se de bu­nun do­ğa­da pek kul­la­nış­lı ol­du­ğu söy­le­ne­mez. Bu se­bep­ten do­la­yı fo­toğ­raf­la­rı­mı­zın bir kıs­mın­da net­lik prob­le­mi ol­ma­ma­sı için, ayak­la­rı ye­re sağ­lam ba­san, es­nek bir tri­pod ve tit­re­şi­mi en aza in­dir­ge­ye­cek kab­lo dek­lan­şör, ya­nı­mız­da bu­lun­dur­ma­mız ge­re­ken önem­li araç­la­rın ba­şın­da ge­lir.

çiçek fotoğrafları

çiçek resimleri , çiçek fotoğrafları, makro resimler, makro fotoğraflar

Ta­kım ar­ka­da­şı ya da bir asis­tan

Do­ğa­ya çı­kar­ken uzun yü­rü­yüş­ler yap­mak, va­rı­lan yer­ler­de kamp ku­ra­bil­mek, kar­şı­mı­za çı­ka­bi­le­cek teh­li­ke­le­re kar­şı koy­mak, ya da bu tür zor­luk­la­rın üs­te­sin­den ge­le­bil­mek için ekip ar­ka­daş­la­rı ya da asis­tan­lar­la bir­lik­te fo­toğ­raf çek­mek, ye­rin­de ve doğ­ru bir ka­rar ola­cak­tır. Her yer­de gö­re­me­ye­ce­ği­miz tür­den özel bir çi­çe­ğin fo­toğ­ra­fı­nı çek­mek, na­dir bir bö­cek tü­rü ya da ke­le­bek fo­toğ­raf­la­mak gö­rün­dü­ğü ka­dar ko­lay de­ğil­dir. Bun­lar göz­le gö­re­bi­le­ce­ği­miz­den da­ha zor şart­lar ve böl­ge­ler­de bu­lu­nur. Bu böl­ge­ler in­san­la­rın sık­lık­la zi­ya­ret et­me­ye çe­kin­dik­le­ri, ya­ba­ni hay­van­la­rın bu­lun­du­ğu, yük­sek ok­si­jen­li ve ula­şıl­ma­sı zor böl­ge­ler­den olu­şur. Bu­nun için böl­ge­yi iyi bi­len bir yar­dım­cı, en iyi se­çim­le­rin ba­şın­da ge­lir. ‹s­ten­me­yen bir ya­ra­lan­ma kar­şı­sın­da ya da do­ğa sa­fa­ri­ni­zin bi­raz da­ha ko­lay geç­me­si açı­sın­dan, tüm bu du­rum­la­rı de­ğer­len­di­re­rek yol al­ma­nı­zı tav­si­ye edi­yo­ruz.

Saygılar

Volkan AKGÜL

About the author

Fotoğraf sevgi işidir. Sevgi ise paylaşmaktır. Fotoğraf adına zamanla edindiğim tüm bilgileri içtenlikle paylaşmak için buradayım. Unutmayalım, fotoğrafta kurallar, birer yasa değildir! Sanatımızı oluşturacak temel taşlardır.